Kieskompas 2018

Logo2De Arnhemse Ouderen Partij voor  iedereen.

Stellingen in www.kieskompas.nl hebben soms een dubbele bodem. Daarom is hier onze keuze toegelicht.


1.   Het aantal coffeeshops in Arnhem moet worden verminderd.
      Niet mee eens, omdat het huidige aantal in een behoefte blijkt te voorzien

 1. In Arnhem moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan.
  Niet mee eens, wietteelt is een industrie, die moet voldoen aan strenge eisen en
  moet landelijk worden geregeld.
 2. In Arnhem moet meer cameratoezicht komen op straat.
  Mee eens, omdat daarmee het veiligheidsgevoel en pakkans van criminelen
  wordt vergroot.
 3. De tippelzone in Arnhem mag open openblijven.
  Helemaal mee niet mee eens, omdat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan
  mensenhandel, terwijl deze verslaafde prostituees zorg nodig hebben.
 4. In Arnhem moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd.
  Helemaal mee eens, omdat een wachttijd nu tussen de 7 en 12 jaar
  onaanvaardbaar lang is.
 5. Nieuwe huurwoningen mogen alleen nog energieneutraal worden gebouwd, ook
  als daardoor de huur van deze woningen stijgt.
  Niet mee eens, omdat wij voor energieneutraal bouwen zijn, maar dat dit
  vanwege de duurzaamheid is en niet persé tot kostenstijging hoeft te leiden.
 6. Er moeten in Arnhem meer woningen worden gebouwd, ook als dit ten koste
  gaat van groen.
  Niet mee eens, omdat alle Arnhemmers recht hebben op groen in hun directe
  woonomgeving en dat Arnhem ook nog prima kan bouwen in de uitleggebieden
  bij Schuitgraaf richting Driel.
 7. In Arnhem mag meer hoogbouw komen.
  Neutraal, omdat wij vinden dat in bepaalde omgevingen hoogbouw goed past,
  maar niet overal, zoals in en om de historische binnenstad, uiterwaarden en
  natuurparken.
 8. De gemeente mag meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.
  Niet mee eens, omdat wij kiezen voor meer geld naar armoede- en
  eenzaamheidsbestrijding.
 9. Er moet meer ruimte komen voor evenementen, ook al leidt dat tot meer
  overlast.
  Neutraal, omdat wij evenementen belangrijk vinden voor de stad en haar
  inwoners, maar vinden dat de overlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
 10. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook de hele zondag.
  Helemaal mee eens, scheiding tussen kerk en staat en het feit dat werknemers
  thans
  rechtsbescherming hebben, is bemoeienis door de overheid uit de tijd.
 11. Arnhem moet snel haar schulden afbetalen, ook als daardoor extra moet worden
  bezuinigd.
  Helemaal niet mee eens, omdat deze schulden beheersbaar zijn en wij vinden
  dat meer geïnvesteerd moet worden in armoede- en eenzaamheidsbestrijding.
 12. Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op
  huisbezit) worden verhoogd.
  Neutraal, omdat wij vinden dat meer op sociale voorzieningen moet worden
  ingezet en dat door bezuinigingen op de organisatie van de gemeente OZB niet
  nog hoger moet worden.
 13. Om de belastingen voor inwoners te verlagen, mogen de belastingen voor
  bedrijven omhoog.
  Niet mee eens, omdat verlaging van belastingen voor burgers ook kan worden
  bereikt door bezuinigen op de organisatie van de gemeente en bedrijven al voor
  hoge belastingen worden gesteld.
 14. In plaats van een vast bedrag, moeten inwoners per afvalzak belasting betalen.
  Niet mee eens, omdat daardoor illegaal afval gedumpt wordt.
 15. De gemeente mag meebetalen om het grofvuil bij mensen thuis op te halen.
  Helemaal mee eens, omdat afvalinzameling een taak is vanuit volksgezondheid
  en daardoor van de gemeente; bovendien willen wij weer de kraakwagen terug.
 16. De inwoners van Arnhem mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen
  gebruiken om onkruid te bestrijden.
  Helemaal mee eens, omdat chemische bestrijdingsmiddelen ons ecosysteem,
  zoals dat van bijen, vernietigt en er zijn ook onschadelijke middelen beschikbaar.
 17. Er moeten meer windmolens in de gemeente Arnhem komen.
  Helemaal niet mee eens, omdat uit onderzoek blijkt dat Arnhem ongunstig is
  gelegen voor opvang van wind, windmolens (geluids)overlast veroorzaken en er
  beter alternatieve zijn: zonne-energie en waterenergie.
 18. De gemeente Arnhem moet extra geld uittrekken om natuurgebieden met elkaar
  te verbinden.
  Niet mee eens, omdat de natuur zichzelf regelt; zo blijken ecoducten over het
  algemeen niet te functioneren.
 19. Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen.
  Niet mee eens, omdat milieumaatregelen niet altijd geld kosten; besparen op de
  organisatie van de gemeente is beter.
 20. Er mogen geen nieuwe moskeeën in Arnhem komen.
  Helemaal niet mee eens, omdat wij voor scheiding van kerk en staat zijn.
 21. Alle asielzoekerscentra in Arnhem moeten worden gesloten.
  Helemaal niet mee eens, vluchtelingen – wegens oorlog/vervolging – dienen
  altijd te worden opgevangen, waarna een procedure tot vestiging aan de orde is.
 22. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen van de gemeente ondersteuning krijgen
  (bed, bad en brood).
  Neutraal, omdat niemand op straat moet leven, maar wij vinden wel dat
  dergelijke personen het land dienen te verlaten en dus niet voor eigen rechter
  moeten spelen.
 23. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen
  daarvoor omhoog moeten.
  Neutraal, omdat er wel meer geld voor armoedebestrijding moet komen, maar
  geen lokale belastingen omhoog, omdat besparingen kunnen worden bereikt op
  andere uitgaven van de gemeente.
 24. Arnhem moet experimenteren met het basisinkomen.
  Helemaal mee eens, omdat er nu eenmaal mensen zijn die vanwege hun leeftijd
  en situatie geen betaald werk zullen krijgen en solliciteren geen zin heeft;
  bovendien bespaart het op de            ambtelijke kosten om deze mensen niet steeds
  kwetsend op hun positie te wijzen.
 25. Mensen met een bijstandsuitkering moeten worden verplicht een tegenprestatie
  te verrichten.
  Helemaal niet mee eens, omdat vrijwilligers respectvol vrijwillig dient te
  worden gedaan en sommigen bezwaarlijk een tegenprestatie kunnen leveren als
  deze verplichtend en gecontroleerd wordt afgedwongen.
 26. De parkeertarieven in Arnhem moeten omlaag.
  Helemaal mee eens, omdat parkeertarieven dienen om kosten van
  parkeervoorzieningen te bestrijden en het geen melkkoe mag zijn van de
  gemeente.
 1. Er moeten meer fietsenstallingen komen, ook als dit ten koste gaat van
  parkeerplaatsen voor auto’s.
  Helemaal niet mee eens, omdat er al voldoende gratis stallingsmogelijkheden
  zijn.
 2. Alle oude vervuilende auto’s moeten uit de binnenstad worden geweerd.
  Helemaal mee eens, omdat luchtverontreiniging en geluidsoverlast kunnen
  leiden tot ernstige gezondheidsproblemen; dat geldt ook voor motorfietsen en
  bromfietsen.
 3. Om het openbaar vervoer te verbeteren mogen de parkeertarieven worden
  verhoogd.
  Niet mee eens, de parkeertarieven zijn nu al veel te hoog; verbetering openbaar
  vervoer kan worden bekostigd door bezuinigingen op andere gemeentelijke
  onderdelen, zoals achterwege            laten van nieuwbouw Stadstheater.
 4. De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen.
  Mee eens, omdat gezond eten essentieel is, voor de kinderen en om op kosten
  van gezondheidszorg mettertijd te besparen en kinderen onnodig te veel suikers
  binnen krijgen.
 5. De lokale belastingen mogen stijgen om de eigen bijdrage in de zorg voor
  mensen met een minimuminkomen af te schaffen.
  Neutraal, omdat de gemeente hier niet over gaat, maar dat wij tegen stijging van
  lokale belastingen zijn.
 6. Het gemeentelijke raadgevend referendum moet afgeschaft worden.
  Helemaal niet mee eens, omdat inwoners geen stemvee is voor eens in de vier
  jaar, maar serieus genomen moeten worden ook als het gaat over ingrijpende
  wijzigingen van beleid of realisering van projecten.
 7. De burgemeester en wethouders van Arnhem mogen enkel de Nederlandse
  nationaliteit hebben.
  Helemaal niet mee eens, omdat alle legale inwoners van Arnhem recht hebben
  op te kiezen en gekozen te worden; een dubbelpaspoort is geen belemmering.
 8. In plaats van werk uit te besteden, moet de gemeente meer mensen in vaste
  dienst nemen, ook al leidt dat tot hogere kosten.
  Helemaal niet mee eens, omdat de gemeente doelmatig met geld moet omgaan
  en het hebben van meer medewerkers daar niet aan bijdraagt.